1. Wie verwerkt er uw persoonlijke data?
 2. Waarom en hoe worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?
 3. Which personal details are processed?
 4. Hoe lang houden we uw gegevens bij?
 5. Hoe beschermen we uw persoonlijke data?
 6. Met wie delen we uw persoonlijke data?
 7. Uw rechten
 8. Meer informatie

ECS General Privacy Statement
Voor business partners, klanten, sollicitanten & bezoekers van de publieke websites.

Dit statement omschrijft hoe ECS omgaat met uw persoonlijke informatie en uw rechten met betrekking tot het verwerken door ECS Corporate NV, hierna vernoemd als verwerkingsverantwoordelijke.
We raden aan dit statement zorgvuldig na te lezen. We hebben er alles aan gedaan om het zo duidelijk mogelijk te maken. Aarzel niet ons te contacteren mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn zodat we U dat stuk kunnen verduidelijken.

1. Wie verwerkt er uw persoonlijke data?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke data is wie bepaalt welke informatie van u wordt verwerkt, met welke middelen dat gebeurt, waarom en op welke legale grond dat gebeurt, dat is de holding:

ECS Corporate NV
Baron de Maerelaan 155
8380 Zeebrugge
Rechtspersonenregister in Gent, department Brugge / BE 0832.890.302
Tel: +32 50 50 20 20
Email: ecs@ecs.be
 

Dit statement is ook van toepassing op de dochterbedrijven:

ECS European Containers NV 
Baron de Maerelaan 155
8380 Zeebrugge
België
Rechtspersonenregister in Gent, department Brugge / BE 0435.131.508          
 
2XL NV 
Baron de Maerelaan 155
8380 Zeebrugge
België
Rechtspersonenregister in Gent, department Brugge / BE 0449.424.358          
 
ECS TECHNICS BV 
Karveelstraat 5
8380 Zeebrugge
België
Rechtspersonenregister in Gent, department Brugge / BE 0835.645.397          
 
ECS European Containers NV, Nederlands Bijkantoor 
Olivier van Noortweg 19A
5993 SL Maasbree
Nederland
BE 0435.131.508          
 

 

2. Waarom en hoe worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Het verwerken (verzamelen, vastleggen, opslaan, bijwerken, verstrekken, vernietigen,…) wordt gedaan conform de wetgeving, in het bijzonder de General Data Protection Regulation of GDPR (ook wel AVG).
Uw gegevens worden verwerkt:

Business partners en klanten

 • Voor het realiseren van een contractuele overeenkomst
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen tegenover business partners en publieke autoriteiten.
 • Omwille van gerechtvaardigd belang gedurende (bv. het versturen van een tevredenheidsenquête)
 • Het versturen of communiceren over commerciële aanbiedingen gedurende de duurtijd van de zakelijke relatie.

Sollicitanten

 • Voor het invullen van een openstaande vacature waarvoor u solliciteert.
 • Voor het aanleggen van een wervingsreserve indien u een spontane sollicitatie hebt gedaan of u ons hiervoor expliciet de toestemming geeft.

Bezoekers van de publieke websites

Indien u zich zelf niet bekend maakt op onze website blijft u anoniem.

U kan zich zelf bekend maken via de contactformulieren, in dat geval verwerken we uw gegevens enkel in het kader van het onderwerp waarover u ons contacteert.

We maken gebruik van cookies op onze website:

 • Technische & functionele cookies voor de goede werking van de website.
 • Tracking Cookies voor het analyseren van geanonimiseerde bezoekerstatistieken

Hierbij verwijzen we ook naar onze cookieverklaring.

3. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Business partners en klanten
We verwerken enkel uw professionele contactgegevens:

 • voornaam en naam
 • Functietitel (bedrijf)
 • Email adres (bedrijf)
 • Telefoonnummer(s) (bedrijf)
 • Bankrekeningnummer (bedrijf)

Sollicitanten
Alle gegevens die u met ons deelt via uw C.V. en die worden verkregen door de sollicitatiegesprekken en eventuele tests die u in het kader van uw sollicitatie aflegt.

Bezoekers van de publieke websites
Indien u zich zelf niet bekend maakt op onze website blijft u anoniem.
U kan zich zelf bekend maken via de contactformulieren, in dat geval verwerken we de gegevens die u met ons deelt.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring.

4. Hoe lang houden we uw gegevens bij?

In het algemeen verwerken we uw gegevens enkel voor zo lang dat nodig is om het doel te dienen of we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Voor sollicitanten:
In het geval dat uw sollicitatie niet weerhouden wordt, worden enkel uw naam in relatie tot de functie en het resultaat van de procedure gedurende 1 jaar bewaard. In het geval u wenst opgenomen te worden in onze wervingsreserve zal uw CV en de gegevens die tijdens de selectieprocedure kenbaar worden gemaakt of worden verkregen door het afleggen van testen gedurende een periode van 1 jaar worden bewaard.

5. Hoe beschermen we uw persoonlijke data?

De bescherming van uw persoonlijke data is belangrijk voor ons en we beschermen ze maximaal door op verschillende lagen bescherming in te bouwen. Dat zowel op technisch als organisatorisch vlak.

Op technisch vlak maken we gebruik van moderne en gespecialiseerde technieken om ons informatiesysteem en uw gegevens te beschermen.

Met business partners en klanten die enkel en alleen door ons verstrekte bedrijfscontactgegevens verwerken maken we afspraken via onze algemene verkoopsvoorwaarden voor klanten en vervoerdersvoorwaarden voor business partners.

Met leveranciers die meer dan alleen bedrijfscontactgegevens verwerken worden bijkomstige verwerkersovereenkomsten afgesloten om de bescherming van uw gegevens te verzekeren.

6. Met wie delen we uw persoonlijke data?

Uw gegevens wordt verwerkt binnen de groep bedrijven die ECS Corporate NV als moederbedrijf hebben. In deze context verlaten uw gegevens de Europese Unie niet.

Uw gegevens kunnen ook gedeeld worden met overheidsinstellingen indien we daar wettelijk toe verplicht zouden zijn.

Daarnaast delen we uw gegevens met deze partijen - voor:

Business partners en klanten

 • Met business partners en of klanten in het kader van het uitvoeren van een opdracht waarvoor een contractuele overeenkomst bestaat.
 • In het kader van het leveren van diensten/transport buiten de EU bestaat de mogelijkheid dat uw bedrijfscontactgegevens gedeeld worden met een business partner buiten de EU en buiten de lijst met landen die door de autoriteiten als veilig wordt bestempeld. We nemen hier alle mogelijke voorzorgen door via schriftelijke afspraken met deze partijen af te dwingen dat uw bedrijfscontactgegevens voldoende veilig worden behandeld.

Sollicitanten

 • Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor de afdeling Human Resources en de verantwoordelijken van het departement waarbinnen de eventuele vacature wordt opengesteld.

Bezoekers van de publieke websites

 • Indien u zich zelf niet bekend maakt op onze website blijft u anoniem.
 • U kan zich zelf bekend maken via de contactformulieren, in dat geval delen we uw gegevens enkel met derden indien u ons daarvoor toestemming geeft.

7. Uw rechten

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten aangaande de verwerkingen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verricht.
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten vragen we u contact op te nemen met ons privacy team via privacy@ecs.be

Recht op inzage en toegang

U heeft het recht op toegang en inzage van de gegevens die we van u verwerken, alsook het recht hiervan een kopie op te vragen.

Recht op het verbetering, wissen of beperking van de verwerking van uw gegevens

Behalve voor die persoonsgegevens die verwerkt moeten worden  in het kader van dienstverlening of in het kader van een wettelijke verplichting, kan u zelf aangeven welke gegevens verwerkt mogen worden.
U kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen, te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.

Recht van bezwaar

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hoeft u hiervoor geen redenen op te geven. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen en we doen niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u spoedig contact op te nemen met ons privacy team via privacy@ecs.be.
U beschikt ook over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder.

De bevoegde instantie voor ECS Corporate NV met maatschappelijke zetel in België is:

de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail:  commission@privacycommission.be 
tel. +32 (0)2 274 48 00

U heeft ook elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

8. Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst te bekomen kunt u contact opnemen met het privacy team van de verwerkingsverantwoordelijke via privacy@ecs.be.